Adatvédelmi szabályzat

1. Az adatvédelem áttékintése

Általános tudnivalók

Az alábbi információk könnyen használható áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a honlapot.  A „személyes adat” kifejezés minden, az Ön személyes azonosítására alkalmas adatot magában foglal.  Az adatvédelem tárgyával kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a mellékletben található Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Adatrögzítés a honlapon

Ki a felelős az adatok rögzítéséért ezen a honlapon (azaz ki az „adatkezelő”)?

A honlapon található adatokat a honlap üzemeltetője kezeli, akinek elérhetősége a jelen Adatvédelmi szabályzat „A felelős félre vonatkozó információk (az Általános adatvédelmi rendeletben, röviden GDPR-ben „adatkezelő”)” című szakaszában található.

Hogyan rögzítjük az Ön adatait?

Adatait az Ön által kezdeményezett adatmegosztás során rögzítjük. Ilyen lehet például a kapcsolatfelvételi űrlapon begépelt információ.Egyéb adatokat informatikai rendszereink automatikusan rögzítenek, vagy azután, hogy Ön a honlap látogatása során azok rögzítésébe beleegyezett.  Ezek az adatok elsősorban technikai információkat tartalmaznak (pl. webböngésző, operációs rendszer vagy az oldal elérésének időpontja). Ezek az információk automatikusan kerülnek rögzítésre, amikor Ön belép a honlapra.

Milyen célokra használjuk az Ön adatait?

Az információk egy részét a honlap hibamentes működésének biztosítása érdekében generáljuk. Másik részük pedig az Ön felhasználói szokásainak elemzésére szolgálhat.

Milyen jogok illetik meg Önt saját adataival kapcsolatban?

Ön jogosult arra, hogy bármikor tájékoztatást kapjon archivált személyes adatainak forrásáról, címzettjeiről és céljairól, anélkül, hogy az ilyen közlésekért díjat kellene fizetnie. Joga van ahhoz is, hogy kérje adatai helyesbítését vagy törlését.  Ha hozzájárult az adatfeldolgozáshoz, lehetősége van arra, hogy ezt a hozzájárulását bármikor visszavonja, ami minden jövőbeli adatfeldolgozást érint. Továbbá arra is jogosult, hogy adatainak feldolgozását bizonyos körülményekre korlátozza.  Ezen felül Önnek joga van az illetékes felügyeleti hatóságnál panasz benyújtására.Kérjük, bármikor forduljon hozzánk bizalommal, ha kérdése van ezzel vagy bármely más, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel kapcsolatban.

Elemző eszközök és harmadik felek által rendelkezésre bocsájtott eszközök

Fennáll annak lehetősége, hogy a honlap látogatás során böngészési szokásait elemezzük. Az ilyen elemzéseket elsősorban az általunk elemzőprogramoknak nevezett programok végzik.Az elemzőprogramokkal kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a mellékletben található Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

2. Tárhely

Külső tárhely

A jelen honlap egy külső szolgáltató (host) tárhelyén található. A honlapon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató szerverein tárolják. Ezek közé tartozhatnak többek között az IP-címek, a kapcsolattartási kérelmek, a metaadatok és kommunikáció, a szerződéses információk, a kapcsolattartási adatok, a nevek, a honlaphoz való hozzáférés és a honlapon keresztül generált egyéb adatok.
A tárhelyet a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) és az online szolgáltatásaink biztonságos, gyors és hatékony professzionális szolgáltató átlat nyújtott szolgáltatása céljából használjuk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).A tárhelyszolgáltatónk csak olyan mértékben kezeli az Ön adatait, amennyire az a teljesítési kötelezettségeinek teljesítéséhez és az ilyen adatokkal kapcsolatos utasításaink betartásához szükséges.

Az alábbi tárhelyet használjuk:
Host Europe GmbH
Hansestrasse 111
DE-51149 Köln

Adatkezelés

Adatfeldolgozási megállapodást (DPA) kötöttünk a fent említett szolgáltatóval. Ez egy olyan, adatvédelmi törvények által előírt szerződés, amely garantálja, hogy a honlapunk látogatóinak személyes adatait csak saját utasításaink alapján és a GDPR-nak megfelelően dolgozzák fel.

3. Általános és kötelező információk

Adatvédelem

A honlap és oldalainak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Ezért az Ön személyes adatait bizalmas információként és a törvényes adatvédelmi előírásoknak, valamint a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.
A honlap használata során számos személyes adata kerül begyűjtésre. A személyes adatok az Ön személyi azonosítására alkalmas adatokat tartalmazzák. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk be, és milyen célra használjuk fel azokat. Az információgyűjtés mikéntje és célja is bemutatásra kerül.
Ez úton hívjuk fel figyelmét arra, hogy az interneten keresztül történő adattovábbítás (pl. e-mail kommunikáció) biztonsági hiányosságokkal járhat.  Az adatokat nem lehet teljes biztonsággal megvédeni harmadik felek hozzáférésétől.

A felelős félre vonatkozó információ (a GDPR szerinti „adatkezelő”)

A honlap adatkezelője:
ESE World B.V.
Luxemburglaan 35
6199 AM Maastricht-Airport
Hollandia
Phone: +31 43 351 70 00
E-mail: dataprivacy@ese.com
Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok kezelésének céljairól és eszközeiről (pl. nevek, e-mail címek, stb.).

A tárolás időtartama

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzatban nem határoztak meg konkrétabb tárolási időszakot, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az a cél, amelyre azokat gyűjtötték, nem szűnik meg.  Ha Ön indokolt törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okunk van az Ön személyes adatainak tárolására (pl. adójogi vagy kereskedelmi jogi megőrzési időszakok); az utóbbi esetben a törlésre az említett okok megszűnése után kerül sor.

Adatvédelmi tisztviselő kijelölése

Vállalaltunknál egy adatvédelmi tisztviselőt neveztünk ki, akinek elérhetőségei az alábbiak:
ESE World B.V
Luxemburglaan 35
NL-6199 AM Maastricht-Airport
Phone: +31 43 351 70 00
E-mail: dataprivacy[@]ese.com

Az USA-ba és más nem EU-s országokba történő adattovábbításra vonatkozó információk

Többek között az Egyesült Államokban vagy más, adatvédelmi szempontból nem biztonságos, nem Európai Uniós országokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk.  Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai potenciálisan továbbításra kerülhetnek ezekbe a nem EU-s országokba, és ott feldolgozhatók. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy ezekben az országokban nem szavatolható az EU-hoz hasonló szintű adatvédelem.  Az amerikai vállalkozások például kötelesek személyes adatokat kiadni a biztonsági ügynökségeknek, és Önnek mint érintettnek nincs lehetősége arra, hogy bíróság előtt védekezzen.  Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai ügynökségek (pl. a titkosszolgálat) megfigyelési céllal feldolgozhatják, elemezhetik és véglegesen archiválhatják az Ön személyes adatait. Ezen feldolgozási tevékenységekre nincs kihatásunk.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Az adatfeldolgozási műveletek széles köre csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Lehetősége van bármikor visszavonni a már meglévő hozzájárulását. Ez nem érinti az Ön visszavonását megelőzően végzett adatgyűjtés jogszerűségét.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga különleges esetekben; közvetlen reklámozás elleni tiltakozás joga ( GDPR 21. cikk).

ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA A GDPR 6. CIKK (1) BEKEZDÉS (E) VAGY (F) PONTJA ALAPJÁN KERÜLT SOR, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN AZ ÖN EGYEDI HELYZETÉBŐL FAKADÓ OKOK ALAPJÁN. IDEÉRTVE AZ EMLÍTETT RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁST IS. AZ ADATFELDOLGOZÁS JOGALAPJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ KÉRJÜK, TEKINTSE MEG EZT AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK AZ ÖN ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ, JOGOS OKOKAT TUDUNK FELHOZNI AZ ÖN ADATAINAK KEZELÉSÉRE, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGÁVAL SZEMBEN, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS CÉLJA JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉHEZ, ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ VAGY VÉDELMÉHEZ KAPCSOLÓDNAK. ( A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG A GDPR 21. CIKK (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN).
HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN REKLÁMTEVÉKENYSÉG CÉLJÁBÓL DOLGOZZÁK FEL, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAINAK ILYEN REKLÁMTEVÉKENYSÉG CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁSA ELLEN.  EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ A KÖZVETLEN REKLÁMOZÁSSAL KAPCSOLATOS.  HA ÖN TILTAKOZIK, AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJÁK FEL KÖZVETLEN REKLÁMCÉLOKRA (A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG A GDPR 21. CIKK (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN).

Panasztételi jog az illetékes felügyeleti szervnél

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogosultak panaszt tenni a felügyeleti szervnél, különösen abban a tagállamban, ahol általában lakóhelyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye található. A panasztételi jog a jogorvoslati lehetőségként rendelkezésre álló egyéb közigazgatási vagy bírósági eljárásoktól függetlenül érvényesül.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése érdekében automatikusan feldolgozott adatokat általánosan használt, géppel olvasható formátumban adjuk át Önnek vagy egy harmadik félnek. Ha Ön az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik adatkezelőnek, erre csak akkor kerül sor, ha ez technikailag megvalósítható.

SSL és/vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által részünkre, mint a honlap üzemeltetője részére küldött megrendelések vagy megkeresések védelme érdekében ez a honlap SSL vagy TLS titkosítási programot használ. A titkosított kapcsolat felismerhető abból, hogy a böngésző címsorában a „http://” helyett „https://” szerepel, valamint abból, hogy a böngésző sorában megjelenik a lakat ikon.
Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, a nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás az adatok helyesbítéséről és törléséről

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések értelmében Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az archivált személyes adatairól, azok forrásáról és címzettjeiről, valamint adatai feldolgozásának céljáról. Ön jogosult lehet adatai helyesbítésére vagy törlésére is.  Ha kérdése van ezzel a témával, vagy bármilyen más, személyes adattal kapcsolatban, kérjük, bármikor forduljon hozzánk bizalommal.

A feldolgozás korlátozásának elrendeléséhez való jog

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatainak feldolgozása tekintetében korlátozások elrendelését kérje. Ehhez bármikor kapcsolatba léphet velünk. Az adatkezelés korlátozásának elrendeléséhez való jog a következő esetekben alkalmazandó:
    • Ha Ön vitatja az általunk archivált adatainak helyességét, ez esetben általában némi időre van szükségünk az állítás ellenőrzéséhez.  A vizsgálat ideje alatt Ön jogosult kérni, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását.
    • Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása jogellenes módon történt/történik, lehetősége van arra, hogy az adatok törlése helyett az adatok feldolgozásának korlátozását kérje.
    • Ha az Ön személyes adataira már nincs szükségünk, de Önnek szüksége van rájuk jogai gyakorlásához, védelméhez vagy igényérvényesítéséhez, jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását azok törlése helyett.
    • Ha Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése értelmében tiltakozási jogával él, az Ön és a mi jogainkat egymással szemben kell mérlegelni.  Amíg megállapítást nem nyer, kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
Ha Ön korlátozta személyes adatainak kezelését, ezeket az adatokat - az archiválásuk kivételével - csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme, illetve más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy az EU valamely tagállama által hivatkozott fontos közérdekű okokból lehet kezelni.

4. Az adatok rögzítése ezen a honlapon

Sütik

Honlapjaink és oldalaink úgynevezett „sütiket” használnak.  A sütik kis szöveges fájlok, amelyek nem okoznak kárt az Ön készülékében. Ezeket vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára tárolják (munkamenet-sütik), vagy véglegesen archiválják az Ön eszközén (állandó sütik). A munkamenet sütik automatikusan törlődnek, amint Ön befejezi a látogatást. Az állandó sütik mindaddig archiválva maradnak az Ön eszközén, amíg Ön aktívan ki nem törli azokat, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli azokat.
Bizonyos esetekben lehetséges, hogy harmadik féltől származó sütik tárolódnak az Ön eszközén, amint belép az oldalunkra (harmadik féltől származó sütik).  Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy Ön vagy mi igénybe vehessük a harmadik fél által kínált bizonyos szolgáltatásokat (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges sütik).
A sütiknek számos funkciója van. Számos süti technikailag elengedhetetlen, mivel bizonyos weboldalfunkciók nem működnének a sütik nélkül (pl. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütik célja lehet a felhasználói szokások elemzése vagy promóciós üzenetek megjelenítése.
Az elektronikus kommunikációs tranzakciók végrehajtásához szükséges sütiket (kötelező sütik) vagy az Ön által használni kívánt bizonyos funkciók biztosításához (funkcionális sütik, pl. a kosár funkcióhoz), illetve a honlap optimalizálásához szükséges sütiket (pl. a webes közönségről mérhető betekintést nyújtó sütik) a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján tárolják, kivéve, ha más jogalapra történik hivatkozás. A honlap üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a sütik tárolásához, hogy ezáltal biztosítsa az üzemeltető szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtását. Amennyiben a sütik tárolásához az Ön hozzájárulását kérték, az érintett sütik tárolása kizárólag a kapott hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont); ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.
Lehetősége van arra, hogy böngészőjét úgy állítsa be, hogy minden alkalommal értesítést kapjon, amikor sütiket helyeznek el, és hogy csak bizonyos esetekben engedélyezze a sütik elfogadását. Ön kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, illetve aktiválhatja a törlési funkciót a sütik automatikus törléséhez a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a honlap funkciói korlátozottá válhatnak.
Abban az esetben, ha harmadik féltől származó sütiket használunk, vagy ha a sütiket elemzési célokra használjuk, erről külön értesítjük Önt a jelen adatvédelmi szabályzattal együtt, és adott esetben ehhez kérjük az Ön hozzájárulását.

Szerver naplófájlok

A jelen honlap és oldalainak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Az információk a következőket tartalmazzák:
    • A használt böngésző típusa és verziója
    • A használt operációs rendszer
    • Referrer URL cím
    • A hozzáférő számítógép tárhely (host) neve
    • A szerver lekérdezésének időpontja
•    Az IPcím
Ezen adatok nincsenek összevonva más adatforrásokkal.
Ezen adatok rögzítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont alapján történik.  A honlap üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik az üzemeltető honlapjának technikailag hibamentes megjelenítéséhez és optimalizálásához. A szerver naplófáljokat ezért kell rögzíteni.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha Ön a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül küld nekünk kérdéseket, a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat, valamint az abban megadott kapcsolattartási adatokat tároljuk a megkeresés kezelése érdekében, illetve abban az esetben, ha további kérdéseink merülnek fel. Ezeket az információkat nem osztjuk meg az Ön hozzájárulása nélkül.
Ha Ön a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül küld nekünk kérdéseket, a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat, valamint az abban megadott kapcsolattartási adatokat tároljuk a megkeresés kezelése érdekében, illetve abban az esetben, ha további kérdéseink merülnek fel. Ezeket az információkat nem osztjuk meg az Ön hozzájárulása nélkül.
Ha Ön a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül küld nekünk kérdéseket, a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat, valamint az abban megadott kapcsolattartási adatokat tároljuk a megkeresés kezelése érdekében, illetve abban az esetben, ha további kérdéseink merülnek fel. Ezeket az információkat nem osztjuk meg az Ön hozzájárulása nélkül.

Megkeresés e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha Ön e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, kérését, beleértve az összes vonatkozó személyes adatot (név, kérés), a kérése feldolgozása céljából tároljuk és feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.
Ezen adatok feldolgozása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján történik, ha az Ön megkeresése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatok kezelése a hozzánk benyújtott megkeresések hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), vagy az Ön hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján történik.
A megkeresés során megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri tőlünk az adatok törlését, nem vonja vissza az adatok archiválásához adott hozzájárulását, vagy ha az adatok archiválásának célja már nem áll fenn (pl. miután a megkeresésére adott válaszunkat megkapta). Ez nem érinti a kötelező jogi rendelkezéseket, különösen a megőrzési időszakokat.

5. Elemzési eszközök és reklám

Matomo (korábbi néven Piwik)

Ez a honlap a Matomo nyílt forráskódú analitikai szolgáltatását használja. A Matomo olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését több oldalon keresztül a felhasználói minták elemzése céljából (pl. sütik vagy eszköz-ujjlenyomat felismerés). A Matomo által a honlap használata során rögzített információkat a szerverünkön tároljuk. Az archiválás előtt az IP-cím először anonimizálásra kerül.
A Matomo segítségével képesek vagyunk a honlapunk látogatóinak használati szokásairól adatokat gyűjteni és elemezni.  Ez lehetővé teszi számunkra, hogy megtudjuk például, hogy mikor volt az oldalmegtekintés, és melyik régióból érkezett. Ezenkívül különböző naplófájlokat gyűjtünk (pl. IP-cím, referrer, böngésző és felhasznált operációs rendszer), és mérni tudjuk, hogy a honlapunk látogatói végrehajtanak-e bizonyos műveleteket (pl. kattintások, vásárlások stb.).
Ezen elemzési eszközök használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont alapján történik.  A honlap üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói szokások elemzéséhez, amely hozzájárul az üzemeltető honlapjának technikailag hibamentes megjelenítéséhez és optimalizálásához.  Amennyiben ehhez az Ön hozzájárulását kérték, (pl. az érintett sütik tárolásáról szóló megállapodás), a feldolgozás kizárólag a kapott hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont); ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

IP anonimizálás

A Matomo-val történő elemzéshez IP anonimizálást használunk. Az Ön IP-címét az elemzés előtt lerövidítjük, így az már nem rendelhető egyértelműen Önhöz.

Tárhely

A Matomo tárhelyéül kizárólag a saját szervereinket használjuk, így minden elemzési adat nálunk marad, és nem kerül továbbításra.

6. Plug-inek és eszközök

Vimeo

Ez a honlap a Vimeo videóportál plug-injeit használja.  A szolgáltató a Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Ha meglátogatja honlapunk egy olyan oldalát, amelybe egy Vimeo videót integráltunk, akkor rákapcsolódik a Vimeo szervereire. Ennek következtében a Vimeo szervere információt kap arról, hogy Ön mely oldalainkat látogatta meg. A Vimeo továbbá megkapja az Ön IP-címét. Ez akkor is megtörténik, ha Ön nincs bejelentkezve a Vimeo-hoz, vagy nincs fiókja a Vimeo-nál. A Vimeo által rögzített információk a Vimeo Egyesült Államokban található szerverére kerülnek továbbításra.
Ha Ön bejelentkezik a Vimeo fiókjába, lehetővé teszi a Vimeo számára, hogy böngészési szokásait közvetlenül az Ön személyes profiljához rendelje. Ezt úgy akadályozhatja meg, hogy kijelentkezik a Vimeo fiókjából.
A Vimeo sütiket vagy hasonló felismerési technológiákat (pl. eszköz-ujjlenyomat) használ a weboldal látogatóinak felismerésére.
A Vimeo használata azon az érdekünkön alapul, hogy online tartalmainkat vonzó módon mutassuk be.  A GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja értelmében ez jogos érdeknek minősül. Amennyiben ehhez az Ön hozzájárulását kérték, a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján kapott hozzájárulás alapján történik ; ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.
Az Egyesült Államokba történő adattovábbításra az Európai Bizottság általános szerződéses feltételei (CCS) alapján,  a Vimeo oldaláról pedig „jogos üzleti érdekekre” hivatkozással kerül sor.  A részletek itt olvashatók:https://vimeo.com/privacy.
A felhasználói adatok Vimeo általi kezelésével kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a Vimeo Adatvédelmi szabályzatát az alábbi oldalon:
https://vimeo.com/privacy.

OpenStreetMap

Az OpenStreetMap (OSM) által nyújtott térképszolgáltatást használjuk.  A szolgáltató az Open-Street-Map Alapítvány (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Egyesült Királyság.
Amikor Ön meglátogat egy olyan honlapot, amelybe az OpenStreetMap be van ágyazva, az Ön IP-címe és viselkedési mintáira vonatkozó egyéb információk átkerülnek az OSMF-hez. izonyos körülmények között az OpenStreetMap sütiket ment el az Ön böngészőjében, vagy hasonló technológiákat használ a felismeréshez.
Továbbá az Ön tartózkodási helye rögzítésre kerülhet, ha Ön ezt engedélyezte az eszköz beállításaiban, például a mobiltelefonján. A honlap szolgáltatójának nincs befolyása az ilyen típusú adatátvitelre. A részletekért kérjük, tekintse meg az OpenStreetMap Adatvédelmi szabályzatát a következő linken:
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.c
Az OpenStreetMap-ot azzal a céllal használjuk, hogy biztosítsuk online ajánlataink vonzó megjelenítését, és hogy a látogatók számára megkönnyítsük a honlapunkon megadott helyszínek megtalálását. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja értelmében ez jogos érdeknek minősül. Amennyiben ehhez az Ön hozzájárulását kérték (pl. sütik tárolására vonatkozó megállapodás), a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján kapott hozzájárulás alapján történik; ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

7. Testreszabott szolgáltatások

Álláskeresések

A honlap látogatóinak lehetőséget biztosítunk arra, hogy álláskereséső pályázatot nyújtsanak be hozzánk (pl. e-mailben, postai úton vagy az online álláskereső űrlap kitöltésével).  Az alábbiakban tájékoztatjuk az Öntől a jelentkezési folyamat során begyűjtött személyes adatok köréről, céljáról és felhasználásáról. Biztosítjuk Önt arról, hogy adatainak gyűjtése, feldolgozása és felhasználása az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek és minden egyéb jogszabályi rendelkezésnek megfelelően történik, és hogy adatait mindig szigorúan bizalmasan kezeljük.

Az adatgyűjtés hatálya és célja

Ha Ön álláskereső pályázatot nyújt be hozzánk, feldolgozunk minden ahhoz kapcsolódó személyes adatot (pl. kapcsolattartási és kommunikációs adatok, pályázati dokumentumok, állásinterjúk során készített feljegyzések stb), amennyiben az a munkaviszony létesítésére vonatkozó döntéshez szükséges. Ehhez a megfelelő jogalapot a már hivatkozott a német jogszabályok szerinti GDPR 26. cikke (munkaviszony tárgyalás), a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (általános szerződéses tárgyalások) és – amennyiben ehhez hozzájárult – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja biztosítják. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Vállalatunkon belül az Ön álláskereső pályázatában szereplő személyes adatokat csakis azon személyekkel osztjuk meg, akik részt vesznek annak feldolgozásában.
Amennyiben az álláskeresése sikerrel jár és Ön felvételt nyer, a megadott adatait a GDPR 26. cikke és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) ponja alapján a munkaviszonya adatfeldolgozó rendszerünkben történő végrehajtására archiváljuk.

Adatarchiválási időszak

Ha nem tudunk Önnek állásajánlattal szolgálni, vagy Ön elutasítja a kapott állásajánlatot, illetve visszavonja a jelentkezését, fenntartjuk a jogot, hogy jogos érdekeink alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) az álláskereső pályázati eljárás befejezésétől (az ajánlat elutasításától vagy a jelentkezés visszavonásától) számított 6 hónapig megőrizzük az Ön által megadott adatokat. Ezt követően a az adatokat töröljük, a fizikai pályázati dokumentumokat megsemmisítjük. A tárolás különösen jogvita esetén bizonyíték felvételére szolgál. Ha nyilvánvaló, hogy az adatokra a 6 hónapos időszak lejárta után is szükség lesz (pl. egy közelgő vagy folyamatban lévő jogvita miatt), a törlésre csak akkor kerül sor, ha a további tárolási cél megszűnik.
Hosszabb tárolásra is sor kerülhet, ha Ön ehhez hozzájárult (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja), vagy ha a törlést jogszabályi adatmegőrzési követelmények kizárják.

Disable Matomo

TYPO3-Programming
Delta Media GmbH, Paderborn